กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

0-2727-3437

การบริหารสโมสรนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานและควบคุม ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ/สำนัก โดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปีงบประมาณ และก่อนสิ้นปีงบประมาณจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่โดยนักศึกษาของสถาบันเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง

ชมรมต่างๆ

 • ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
 • ชมรมนักศึกษานานาชาติ
 • ชมรมดนตรีไทย
 • ชมรมดนตรีสากล
 • ชมรมบาสเกตบอล
 • ชมรมฟุตบอล
 • ชมรมถ่ายภาพ
 • ชมรมพุทธศาสตร์
 • ชมรมโยคะ
 • ชมรมลีลาศ
 • ชมรมแอโรบิค

แนวปฏิบัติระเบียบ วินัย พฤติกรรม

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดทำประกาศฯ สถาบันเรื่องแนวปฏิบัติระเบียบ วินัย พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันให้มีความรู้คู่คุณธรรม

คณะกรรมการบริหารสโมสร

 • นายกสโมสร
  Presiden

  วราวุฒิ คำพานุช

 • อุปนายก
  คนที่ 1

  ธนกณรินธิ์ ธนภัทร์เศวตโชติ

 • อุปนายก
  คนที่ 2

  ญาดา เปสลาพันธ์

 • เลขานุการ
  ----

  กัญญ์กุลณัช ภัทรศรีพงศ์

 • เหรัญญิก
  ----

  ทิวามาศ มณีกาศ

 • ปฏิคม
  -----

  พรรณนิภา สวยลึก

 • ประธานฝ่ายวิชาการ
  ----

  ภูวดล เจียวเจริญพาณิชย์์

 • ประธานฝ่ายกีฬา
  ----

  วงศธร ทุมทอง

 • ประชาสัมพันธ์
  -----

  ศิรส ฉายโอภาส

 • ฝ่ายสวัสดิการ
  -----

  ปุณยวีร์ ตันประเสริฐ

Facebok

ข่าวสารล่าสุด

Error Connect to Database