0-2727-3437

เกี่ยวกับเรา

 

 

หน้าที่ของเรา

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานและควบคุม ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ/สำนัก โดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปีงบประมาณ และก่อนสิ้นปีงบประมาณจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่โดยนักศึกษาของสถาบันเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง


กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบันทิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสติปัญญาใฝ่เรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ มีวินัยและสุขภาพดี มีความเป็นสากล มีจิตสำนึกสาธารณะ เอื้ออาทรต่อสังคมซึ่งนักศึกษาต้องตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาบัน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม สวัสดิการต่างๆและเป็นหน่วยงานที่ สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและสถาบันในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยงานหลักดังนี้ งานสนับสนุนกิจกรรม งานสวัสดิการนักศึกษา งานที่ปรึกษา งานบริหารและธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์


1.1 วิสัยทัศน์
หน่วยงานจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาตลอดจน การให้บริการในการออกกำลังกาย และบริการสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของสถาบันเป็นกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่า
1.2 พันธกิจ
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นให้กับนักศึกษาในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากร กับผู้มารับบริการและให้คุณค่ากับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 ค่านิยม
เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการทำงานในการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของสถาบันในด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และให้บริการในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นให้กับนักศึกษาในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา


คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่ม Spinal Cord

นายกสโมสร
Presiden

วราวุฒิ คำพานุช

ตำแหน่ง

นายกสโมสรนักศึกษา

คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์

อุปนายก
คนที่ 1

ธนกณรินธิ์ ธนภัทร์เศวตโชติ

ตำแหน่ง

อุปนายกคนที่ ๑

คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์

อุปนายก
คนที่ 2

ญาดา เปสลาพันธ์

ตำแหน่ง

อุปนายกคนที่ ๒

คณะ

นิติศาสตร์

เลขานุการ
----

กัญญ์กุลณัช ภัทรศรีพงศ์

ตำแหน่ง

เลขานุการ

คณะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เหรัญญิก
----

ทิวามาศ มณีกาศ

ตำแหน่ง

เหรัญญิก

คณะ

บริหารธุรกิจ

ปฏิคม
-----

พรรณนิภา สวยลึก

ตำแน่ง

ปฏิคม

คณะ

คณะนิติศาสตร์

ประธานฝ่ายวิชาการ
----

ภูวดล เจียวเจริญพาณิชย์์

ตำแหน่ง

ประธานฝ่ายวิชาการ

คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์

ประธานฝ่ายกีฬา
----

วงศธร ทุมทอง

ตำแหน่ง

ประธานฝ่ายกีฬา

คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์

ประชาสัมพันธ์
-----

ศิรส ฉายโอภาส

ตำแน่ง

ประชาสัมพันธ์

คณะ

บริหารธุรกิจ

ฝ่ายสวัสดิการ
-----

ปุณยวีร์ ตันประเสริฐ

ตำแน่ง

ฝ่ายสวัสดิการ

คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์