0-2727-3437

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้วางแผนทำกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณโดยครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน

ได้แก่ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ, ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย ,

ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม , ด้านวิชาการ , ด้านนันทนาการ โดยมีกิจกรรมหลักๆในแต่ละปีดังนี้

รายละเอียด

 • มกราคม
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม

กิจกรรมตลอดปี

โครงการเสวนาวิชาการ คณะละ 1 ครั้ง × 7 คณะ
โครงเสวนาภาษาอังกฤษ คณะละ 1 ครั้ง × 7 คณะ
โครงการพานักเรียน นักศึกษา เยี่ยมชมสถาบันฯ