0-2727-3437

ชมรมพุทธศาสตร์

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยนักศึกษาที่สนใจด้านพุทธศาสตร์ เพื่อศึกษาและมีความรู้ในหลักธรรมของพุทธศาสตร์ นำพาไปสู่การพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดีของสังคม ชื่อชมรม พุทธศาสตร์ ชื่อย่อภาษาไทยว่า ชพศ.
ชื่อภาษาอังกฤษว่า Buddhist Club ชื่อย่อภาษาอังกฤษ BC
ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลม ภายในวงกลมเป็นรูปองค์พระพุทธรูป ใต้ฐานพระพุทธรูป เขียนข้อความว่า ชมรมพุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วัตถุประสงค์ชมรม
1.) เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
2.) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
3.) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างบุญ สร้างกุศล ซึ่งเป็นการนำไปใช้ในการพัฒนาจิตใจของนักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
4.) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม