0-2727-3437

ชมรมฟุตบอล

ชื่อ ชมรมฟุตบอล
ชื่อย่อภาษาไทย ชฟส.
ชื่อภาษาอังกฤษว่า Nida Football Club
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ NIDA FC
ตราสัญลักษณ์
เป็นรูปวงกลมภายในประกอบด้วยรูปลูกฟุตบอล สวมแว่นตามีหมวกบัณฑิตอยู่ด้านบนและมีแขนสองข้างออกมาจากลูกฟุตบอล มือขวาถือม้วนกระดาษ มือซ้ายถือหนังสือตรานิด้ามีขา 2ข้างยืนออกมาจากลูกฟุตบอล และมีอักษรย่อ NIDA FC อยู่ด้านล่างลูกฟุตบอล วัตถุประสงค์ชมรม
1.) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยและใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง
2.) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนักศึกษา
3.) เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการร่วมมือ เคารพกติกา รวมถึงการมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
4.) เพื่อเป็นแนวทางการรวมพลังในการทำงานของนักศึกษาในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม