0-2727-3437

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535โดยการรวมตัวกันของนักศึกษาที่มีความเสียสละช่วยเหลือสังคม นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาชนบทและถิ่นที่ทุรกันดาร

ชื่อชมรม อาสาพัฒนาชนบท ชื่อย่อภาษาไทยว่า อพบ. ชื่อภาษาอังกฤษว่า Rural Development Volunteer Club ชื่อย่อภาษาอังกฤษ RDVC
วัตถุประสงค์ชมรม
1.) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิกชมรม
2.) เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.) เพื่อให้สมาชิกได้เสียสละกำลังกาย กำลังสติปัญญา เพื่อพัฒนาชนบท
4.) เพื่อให้สมาชิก และนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรมรู้จักเสียสละ