0-2727-3437

ชมรมถ่ายภาพ

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551โดยกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคนิคการถ่ายภาพ รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
ชื่อชมรม ชมรมถ่ายภาพ ชื่อย่อภาษาไทยว่า ชถน.
ชื่อภาษาอังกฤษว่า Camera Nida Club ชื่อย่อภาษาอังกฤษ CNC
ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงรีสีเขียว มีตัว C สีเหลืองอยู่ตรงกลางซึ่งย่อมาจากคำว่า Cameraและใต้ตัวซีมีคำว่า Camera Nida Club ด้านล่างเป็นชื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วัตถุประสงค์ชมรม
1.) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีความรู้ และพัฒนาตนเองในด้านการถ่ายภาพ
2.) เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและประสานงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สถาบัน และสังคม
3.) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทางด้านการถ่ายภาพ
4.) เพื่อสร้างความสามัคคี
5.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ
6.) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ในการค้นหาตนเอง