0-2727-3437

ชมรมนักศึกษานานาชาติ

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยกลุ่มนักศึกษานานาชาติ รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
ชื่อชมรม ชมรมนักศึกษานานาชาติ ชื่อย่อภาษาไทยว่า ชถน.
ชื่อภาษาอังกฤษว่า NIDA International Student Club ชื่อย่อภาษาอังกฤษ NIDA ISC
ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปลูกโลกภายในมีบุคคลประสานมือเป็นรูปวงกลม และมีอักษรย่อ NIDA ISC อยู่ด้านล่างลูกโลก
วัตถุประสงค์ชมรม
1.) เพื่อศูนย์รวมของนักศึกษานานาชาติในการทำกิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2.) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาไทย