0-2727-3437

ชมรมลีลาศ

ชมรมบุคลากรอาวุโส สพบ.
จัดกิจกรรมลีลาศ สำหรับนักศึกษาไทย, นานาชาติ , บุคลากรสถาบัน
ทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-17.30 น.
วันพุธ เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา
มีประเภทกิจกรรมลีลาศดังนี้
Basic , Underarm Turn, Shoulder to Shoulder, Promenade ,New York , Hand to Hand ,Sliding Door, Curving, Zigzag