โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562...

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562ไ ด้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีนางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้ตอนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ภายในงานมีการพูดคุยถึง

การทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา งานพยาบาลและชมรมต่างๆ