กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

 

หน้าที่

     กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม การบริการ สวัสดิการงานด้านพยาบาล กีฬาและนันทนาการ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน มีหน้าที่หลักในการประสานงานและควบคุม ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกัน สโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปีงบประมาณ และก่อนสิ้นปีงบประมาณจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยนักศึกษาของสถาบันเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม มีสติปัญญาใฝ่เรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ มีวินัยและสุขภาพดี มีความเป็นสากล มีจิตสำนึกสาธารณะ เอื้ออาทรต่อสังคม โดยใช้กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาบัน มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในประกอบไปด้วย งานสนับสนุนกิจกรรม งานสวัสดิการ งานบริหารและธุรการ งานพัสดุและการเงิน งานที่ปรึกษา

 

วิสัยทัศน์

     หน่วยงานจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาตลอดจน การให้บริการในการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ บริการสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5+1 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ + ภาวะผู้นำ

 

พันธกิจ

     เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นให้กับนักศึกษาในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากรกับผู้มารับบริการและให้คุณค่ากับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนำปรัชญาของสถาบันมาใช้ในการทำกิจกรรม ซึ่งได้แก่ W I S D O M

W : จัดกิจกรรมที่จะพัฒนาศัยกภาพนักศึกษาของสถาบัน ให้ก้าวไปสู่ระดับ World Class

 I  :  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สมกับคำว่า Innovation

: จัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม Social Responsibility

D : จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ได้แก่ โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา Discipline

O : จัดกิจกรรมที่เปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ได้แก่ โครงการพี่น้องนิด้าสานสัมพันธ์ Open Mindedness

M : จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรม การทำความดีและกตัญญูรู้คุณแก่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ได้แก่ โครงการทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู Morality