กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 0 2727 3437-8 โทรสาร 0 2377 7555

Facebook : NIDA SU