นางสาวนิภา ชุมสุข

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ 0 2727 3443

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
        

นางณัตติยา บุดดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทรศัพท์ 0 2727 3444

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจรรพร แหลมหลัก

พยาบาลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2727 3441

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวมะลิวัน เจริญตัว

พยาบาลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2727 3441

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

 

นางสาวรุจาลักษณ์ ยสินทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2727 3439

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายขวัญ ดีประเสริฐ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2727 3454

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสุรพงษ์ โพธิ์ขาว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2727 3438

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

นายกฤตย์ บุญชนะวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2727 3438

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางลัดดาวัลย์ ธนพิเชษฐ์

พนักงานสถานที่

โทรศัพท์ 0 2727 3440

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.