นายดุสิต เจเถื่อน 

นายกสโมสรนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     

นายธนธรณ์ แสงสว่าง

อุปนายกคนที่ 1

คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม

อุปนายกคนที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพิมนพัศษ์ ศิรินุพงศ์

เลขานุการ

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

นางสาวอรจิรา สวัสดีมงคล

เหรัญญิก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุทธิพรรณ แย้มจันทร์

ปฏิคม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววาสนา บุญผุย

ประธานฝ่ายวิชาการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
  

นายรินทร์ เกษร

ประธานฝ่ายกีฬา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายภวินท์ภัทร อิทธิภัทร์หิรัญ

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

นางสาวศรีสุระ พงษ์ศักดิ์ชาติ

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.