นางสาววิศัลศยา หิรัญพฤกษ์

นายกสโมสรนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     

นายธนกฤต นามโคตร

อุปนายกคนที่ 1

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจิรสิน ทิพย์ชโยดม

อุปนายกคนที่ 2

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชไมพร ศรีวิลัย

เลขานุการ

คณะบริหารธุรกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

นางสาววนัชกร แก้วจินดา

เหรัญญิก

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวมินตรา วิสารทพงศ์

ปฏิคม

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศุภณัฐ ธนวณิชย์วรชัย

ประธานฝ่ายวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

  

นายวงศพัทธ์ บุญล้ำ

ประธานฝ่ายกีฬา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอลิษา ดาโอ๊ะ

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวริศ วัชรานุกูร

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

คณะบริหารธุรกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.