นายธตรฐ จีรัญพงษ์ 

นายกสโมสรนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     

นายสุวิจักขณ์ โพธิ์งาม

อุปนายกคนที่ 1

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวัชระ เยาวพงษ์

อุปนายกคนที่ 2

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวาริช สูน่าหู

เลขานุการ

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

นางสาววิภวานี นาคเจริญ

เหรัญญิก

คณะบริหารธุรกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัฐชยา คงคาศรีเพชร

ปฏิคม

คณะบริหารธุรกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายปิยะวัฒน์ เจริญศักดิ์

ประธานฝ่ายวิชาการ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

  

นางสาวอรนลิน ลิ่วรุ่งโรจน์

ประธานฝ่ายกีฬา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชนม์ชนิน พานทอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัฐกานต์ พุ่มพวง

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.