โครงการ Innovation for chance ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการ Innovation for chance ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบิหารศาสตร์เป็นกรรมการร่วมตัดสินผลการแข่งขันในการประกวดครั้งนี้ ทั้งนี้โครงการ Innovation for chance ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจากคณะต่างๆภายในสถาบัน 

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆจากกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาได้ที่เพจเฟสบุค SMO NIDA