โครงการติวโทอิค ประจำปีงบประมาณ 2561

มื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการติวโทอิค ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และ ผศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้โครงการติวโทอิคได้รับความร่วมมือและสนใจอย่างล้นหลามจากนักศึกษาภายในสถาบัน นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคลภายนอก

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆจากกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาได้ที่เพจเฟสบุค SMO NIDA