โครงการรับฟังโอวาท ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561...

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ร่วมกันจัดโครงการรับฟังโอวาท ประจำปี 2562

โดยมี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาท แนวทางการดำเนินงานด้านกิจกรรม

รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมรนักศึกษาและชมรมต่างๆ