การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561...

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแก่ประชาคมนิด้า ในการอบรม

ได้มีการอธิบายวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED - Automated External Defibrillator) รวมถึงฝึกปฏิบัติการปั้มหัวใจด้วยมือ

(CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจ ได้ถูกติดตั้ง ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล อาคารชุบ

กาญจนประกร