โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561

   สโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับสโมสรนักศึกษา จาก Temasek polytechnic  ในหัวข้อ ประสบการณ์การทำงาน อุปสรรคและวิธีการรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา Temasek polytechnic

   นอกจากนั้น  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษายังได้เข้าชม NEWater ซึ่งเป็นโรงงานนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อตอบสนองและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้