โครงการติวเข้ม ก.พ. ปีที่ 12

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561...

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกับบริษัท ดีเคทูพลัส จำกัด จัดโครงการติวเข้ม ก.พ. ปีที่ 12

โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดโครงการ

มีนักศึกษาของสถาบัน รวมถึงผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก