โครงการฅนอาสาพัฒนาชนบท

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชนบท, ชมรมพัฒนาอาสาพัฒนาสังคมและชมรมฅนทำดี

ได้ไปปรับปรุงระบบน้ำประปาและแผงโซล่าเซลที่บ้านห้วยหมากลำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จัดหวัดอุดรธานี

ทางกลุ่มงานฯ และชมรมได้เข้าพบผู้ว่าราชการจัดหวัดอุดรธานีและได้บรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่