โครงการ ROV Contest 2021

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2564

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการ ROV Contest 2021

ซึ่งเป็นการแข่งขัน E-Sport ของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว มาเปิดการแข่งขัน

มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 ทีม ได้แก่สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน ซึ่งผลการแข่งขันชัยชนะตกเป็นของทีมสีเขียว