โครงการส่งมอบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งมอบคณะกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา ภายในโครงการได้มีกิจกรรมแนะแนวการทำงานของสโมสรนักศึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563 และวิธีการดำเนินงานของชมรมต่างๆ รวมถึงรับฟังการบรรยายการทำงานร่วมกัน โดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อสานสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ต่างๆอีกมากมาย