โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนอกรั้วนิด้า

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562...

ชมรมนักศึกษานานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนอกรั้วนิด้า 

ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในโครงการมีการเยี่ยมชมโบราณสถาน ณ วัดมงคลบพิตรและวัดพระศรีสรรเพชญ์

รวมถึงวัดไชยวัฒนาราม มีนักศึกษาชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก