เกี่ยวกับเรา

Governent
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานและควบคุม ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ/สำนัก โดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปีงบประมาณ และก่อนสิ้นปีงบประมาณจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่โดยนักศึกษาของสถาบันเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบันทิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสติปัญญาใฝ่เรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ มีวินัยและสุขภาพดี มีความเป็นสากล มีจิตสำนึกสาธารณะ เอื้ออาทรต่อสังคมซึ่งนักศึกษาต้องตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาบัน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม สวัสดิการต่างๆและเป็นหน่วยงานที่ สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและสถาบันในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยงานหลักดังนี้ งานสนับสนุนกิจกรรม งานสวัสดิการนักศึกษา งานที่ปรึกษา งานบริหารและธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้>

Governent
1.1 วิสัยทัศน์
หน่วยงานจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาตลอดจน การให้บริการในการออกกำลังกาย และบริการสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของสถาบันเป็นกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่า
1.2 พันธกิจ
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นให้กับนักศึกษาในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากร กับผู้มารับบริการและให้คุณค่ากับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 ค่านิยม
เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการทำงานในการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของสถาบันในด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และให้บริการในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นให้กับนักศึกษาในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย

Governent

Governent

  • Nida
    การบริหารสโมสรนักศึกษา

  • คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานและควบคุม ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ/สำนัก โดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปีงบประมาณ และก่อนสิ้นปีงบประมาณจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่โดยนักศึกษาของสถาบันเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง
  • แบบสอบถาม การให้คำปรึกษาและการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร Survey Student Satisfaction Survey (Advice and Information Services)

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th