นางสาวณัฏฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์ 

นายกสโมสรนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
        

นายสุทธิพร บุญชุม

อุปนายกคนที่ 1

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายรามณ์ พรรณนาภิวัฒน์

อุปนายกคนที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิอัลยา สาอุ

เลขานุการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

นางสาวอริสรา บุญเต็ม

เหรัญญิก

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวกานต์พิชชา แก้วอ่อน

ปฏิคม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอนุพงษ์ นิยะบุตร

ประธานฝ่ายวิชาการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
        

นายตฤปติกร มากแก้ว

ประธานฝ่ายกีฬา

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr.Tinnakor Kassakabot

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัฐภาวี ศรีฟ้า

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.