นายนิพิฐ นิพิฎฐกุล

ตำแหน่ง ประธานชมรมแบดมินตัน

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.h

นายสุพัฒน์ ลาดบัวขาว

ตำแหน่ง ประธานชมรมฟุตบอล

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายณัชชา มหาวงศ์ตระกูล

ตำแหน่ง ประธานชมรมปิงปอง

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

นายบารมี วรรณพงศ์เจริญ

ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวรนันท์ เจริญผล

ตำแหน่งประธานชมรมบาสเกตบอล

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mr.Muhammad Azhar Khalil

ตำแหน่งประธานชมรมนักศึกษานานาชาติ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

นายสหเทพ ทบวัน

ตำแหน่ง ประธานชมรมวอลเลย์บอล

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวัชระ สายสมาน

ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาพัฒนาสังคม

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชนกชนม์ อ่อนศรี

ตำแหน่ง ประธานชมรมดนตรีสากล

คณะสถิติประยุกต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
   

นาณัฐฐินันท์ นันทะเสนา

ตำแหน่ง ประธานชมรมพุทธศาสตร์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.