โครงการอบรม TOEIC และ IELTS

เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมก่อนสอบ TOEIC และโครงการเทคนิคพิชิต IELTS

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร และ MISS Leewern Jindasamathi

Director/Education Consultant จากสถาบัน Eduexpert มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีนักศึกษาภายในสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก