โครงการแข่งขันกีฬาภายใน พี่น้องนิด้า สานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้ร่วมกัยสโมสรนักศึกษา

 

จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน พี่น้องนิด้า สานสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าร่วมประมาณ 250 คน มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส

และวันทุดท้าย (วันที่ 25) ได้มีการจัดงานบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงให้กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว เปรีนบเสมือนเป็นการต้องรับ

เข้าสู่การเรียนภายในสถาบันการศึกษาอันทรงเกยีรติ