โครงการส่งมอบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้จัด "โครงการส่งมอบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563"

ณ โรงแรมพัทยาดิสคอฟเวอรี่บีช จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา

ได้บรรยายในหัวข้อ "Work Happy" และคุณนิภา ชุมสุข รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้กล่าวให้คำแนะนำในการทำงานกับ

สโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์

 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณสโมสรนักศึกษาและทุกชมรมในปี 2563 ที่ดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

แม้จะเป็นปีที่ยากลำบากแต่ทุกคนก็ฝ่าฟันผ่านทุกอุปสรรคมาได้