โครงการรับฟังโอวาทและแนะแนวนำทางการดำเนินกิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

สโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการรับฟังโอวาทและแนะนำแนวทางการทำกิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อฺการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ วงศ์ศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายว่างแผน

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา

และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหกจิต ได้กล่าวให้โอวาท และแนวทางการดำเนินกิจกรรม

แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมรมต่าง ๆ รวมถึงผู้แทนจากคณะภาคปกติ และภาคพิเศษ