โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา มาเป็นประธาน

ในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต ผอ.หลักสูตร

ปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรนานาชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร

ซึ่งมีนักศึกษาจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ