โครงการฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ NIDA 2020

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรมฟุตบอล สโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ สนามกีฬาฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้รับเกีรยติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ