โครงการ Innovation for change ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ได้นำทีมสโมสรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 และ สโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ดูงาน ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งได้ทราบถึงกระบวนการดำเนินงานในส่วนของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆให้กับกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา