พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้แก่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และชมรม ปีงบประมาณ 2561 ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร้องเพลงเพื่อระลึกถึงพระคุณครู และมีการมอบพานไหว้ครูให้แก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถาบัน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาเรียนดี สโมสรนักศึกษา ชมรม บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกผู้มาแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์