โครงการตลาดนัดปันสุข

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า จัดโครงการตลาดนัดปันสุข วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้หญ้าแพรกสาละวัน อำเภอสมเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-15 ม.ค. 2562 เพื่อช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งภายในโครงการมีผู้เข้าร่วมจากนักศึกษานิด้า และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มีกิจกรรมนันทการ เล่นเกมชิงของรางวัล การทำอาหารเพื่อนำไปแจกจ่าย การบริจาคเสื้อผ้า และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย