โครงการสานสัมพันธ์วันปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์วันรับปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารชุบ กาญจนประกร โดยมีการร้องเพลงร่วมกันของนักศึกษา ศิษย์เก่าและมหาบัญฑิต, มีการจัดซุ้มแสดงความยินดีให้กับมหาบัณฑิตจบใหม่