โครงการสัมมนาการทำงานเป็นทีมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาการทำงานเป็นทีมและการจัดทำแผนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ภูวิวรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม) และนายสมภพ มูฮัมหมัด (หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา) รวมถึงตัวแทนจากชมรมต่างๆ เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ การนำเสนอแผนกิจกรรมของชมรมต่างๆ รวม 10 ชมรม, กิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และชมรม