พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ

จากผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวรายงาน

และ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานมอบโล่และรางวัลต่างๆ

โดยมีนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก