Home ชมรมลีลาศ

กิจกรรม...ลีลาศ
Dance2

ชมรมบุคลากรอาวุโส สพบ.
จัดกิจกรรมลีลาศ สำหรับนักศึกษาไทย, นานาชาติ , บุคลากรสถาบัน
ทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-17.30 น.
วันพุธ      เวลา  16.30 - 17.30 น. 
ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา
มีประเภทกิจกรรมลีลาศดังนี้
1.  Basic  Figure                        2. Underarm Turn
3.  Shoulder to Shoulder    Figure 3.1    Figure 3.2
4.  Promenade                           5.  New York
6.  Hand to Hand                      7.  Sliding Door
8.  Curving                                 9. Zigzag

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:41 น. )